Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, S. 41 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của bước thời gian mưa thiết kế đến kết quả tính toán hệ số tiêu thiết kế

NGUYỄN TUẤN ANH

Tóm tắt


     Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của bước thời gian mưa thiết kế đến kết quả tính hệ số tiêu cho các vùng nông nghiệp, nông thôn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bước thời gian của mô hình mưa tiêu thiết kế có ảnh hưởng lớn đến kết quả tính toán hệ số tiêu thiết kế. Khi giá trị bước thời gian tăng lên thì giá trị hệ số tiêu thiết kế của các đối tượng giảm xuống, mức độ giảm hệ số tiêu của các đối tượng không phải là lúa lớn hơn mức độ giảm hệ số tiêu của lúa. Nghiên cứu đã thiết lập được một bảng tra giá trị K là tỷ số giữa hệ số tiêu thiết kế tính theo bước thời gian 1h và hệ số tiêu thiết kế tính theo bước thời gian là 1ngày. Kết quả nghiên cứu này có thể được ứng dụng để xác định lưu lượng tiêu thiết kế ứng với mô hình mưa giờ của các công trình tiêu khi biết hệ số tiêu thiết kế tính theo mô hình mưa ngày.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941