Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, S. 43 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Áp dụng mô hình hec-ressim mô phỏng hệ thống hồ chứa thủy điện trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn

LÊ HÙNG, TÔ THÚY NGA

Tóm tắt


    Trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn trong những năm vừa qua các trận lũ năm 2009, 2011 và mới đây là năm 2013, vấn đề xả lũ của các hồ chứa này luôn là vấn đề tranh luận, mặt dù việc xả lũ của các hồ chứa này không sai quy trình, nhưng việc tích nước đầy hồ rồi xả gấp sẽ gây mất an toàn hạ lưu. Trong nghiên cứu này, tác giá áp dụng mô hình HEC-RESSIM mô phỏng hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, từ đó đề xuất quy tắc vận hành hồ chứa ứng với trường hợp mực nước trước khi lũ về nhỏ hơn mực nước đón lũ, nhằm xả lũ an toàn cho hạ du đồng thời không ảnh hưởng lớn đến mục tiêu phát điện của các hồ chứa    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941