Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, S. 45 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Áp dụng tiếp cận tối ưu để phân tích kinh tế phân bổ nước cho tưới và phát điện

ĐÀO VĂN KHIÊM

Tóm tắt


     Ngày nay sử dụng tiếp cận tối ưu hóa (tĩnh và động) là một cách thức để mô phỏng và phân tích các bài toán kinh tế của các hệ thống tài nguyên nước, đặc biệt là bài toán phân bổ tối ưu tài nguyên nước. Bài viết đã trình bày một số kết quả nghiên cứu của tác giả trong việc mô hình hóa bài toán phân bổ tài nguyên nước cho các sử dụng nước khác nhau trong các tình huống khác nhau, cụ thể là phân bổ nước tối ưu cho tưới và phát điện với các tính toán minh họa cho Hệ thống Tài nguyên Nước Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941