Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, S. 32 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Áp dụng phương pháp CVM để ước lượng ý muốn thanh toán cho sử dụng nước sinh hoạt nông thôn ở khu vực lưu vực sông Hồng - Thái Bình

ĐÀO VĂN KHIÊM, NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Tóm tắt


    Sử dụng phương pháp đánh giá giá trị ngẫu nhiên (CVM _ Contingent Valuation Method) là một phương pháp quan trọng nhất để thu thập số liệu cho các nghiên cứu đo lường giá trị tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Bài viết này trình bày về một số vấn đề phát sinh trong thực hành xác định giá trị kinh tế của sử dụng nước sinh hoạt trong khu vực nông thông ở lưu vực sông Hồng - Thái Bình (LVSHTB), Việt Nam. Những vấn đề này là lựa chọn kích thước mẫu, đo lường thu nhập hộ gia đình trong các vùng nông thôn, ảnh hưởng của tính không đồng nhất của mẫu, ảnh hưởng của các phương pháp lấy mẫu, khả năng của những sinh viên tham gia điều tra phỏng vấn,.... Từ đó các tác giả muốn bày tỏ ý muốn cải thiện chương trình giảng dạy Kinh tế Tài nguyên Môi trường cho các sinh viên để giúp cho họ trở thành các nhà thực hành kinh tế hữu ích tương lai trong lĩnh vực này    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941