Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, S. 17 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Áp dụng điêu kiện biên Neumann trong mô hình tính toán thủy động lực học

NGUYỄN THỊ THÚY ĐIỂM

Tóm tắt


     Vấn đề chọn điều kiện biên khi ứng dụng mô hình toán là rất quan trọng. Khi mô phỏng một vùng bờ biển, do có sự tác động kết hợp của các quá trình vào khu vực nghiên cứu nên mực nước và phân bố vận tốc theo phương ngang bờ sẽ thay đổi. Do vậy, điều kiện biên tại hai biên bên phải phản ánh được sự thay đổi này. Một giải pháp rất hiệu quả là áp dụng điều kiện biên Neumann (điều kiện biên gradient mực nước) thay vì sử dụng mực nước hay vận tốc cố định (Roelvink and Walstra, 2004).
     Trong bài báo này, tác giả trình bày kết quả việc áp dụng điều kiện biên Neumann trong việc mô phỏng các yếu tố thủy động lực học tại bờ biển Egmond, Hà Lan bằng mô hình Delft 3D. Kết quả cho thấy mực nước tính toán tại các trạm đo gần trùng khớp với giá trị đo đạc. Chiều cao sóng tính toán có sự tương quan rất tốt với số liệu thực đo. Kết quả tính toán vận tốc từ mô hình tương đối phù hợp với thực tế.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941