Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, S. 24 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ánh giá mức độ tồn lưu và sự biến đổi của HCH trong đất tại Hà Nội và Bắc Ninh

VŨ ĐỨC TOÀN

Tóm tắt


   Một số đồng phân điển hình của HCH (ỏ, õ, ó và ọ-HCH) được lựa chọn để phân tích trong các mẫu đất tại Hà Nội và Bắc Ninh. Các mẫu được lấy tại khu vực nông nghiệp đồng thời được lấy ngẫu nhiên tại các khu đô thị và công nghiệp nhằm đại diện cho khu vực nghiên cứu. Kết quả thu được cho thấy, nồng độ của HCH tổng nằm trong khoảng từ <0,05 đến 20,57 ng g-1. Nhìn chung, HCH phân bố trong đất tại Hà Nội và Bắc Ninh ở mức thấp (nồng độ trung bình < 12 ng g-1). Tuy nhiên, việc tìm thấy chất nghiên cứu trong phần lớn các mẫu đất (76 mẫu/tổng số 100 mẫu) là rất đáng chú ý. Đánh giá về phần trăm các đồng phân điển hình của HCH chỉ ra ít có nguồn ô nhiễm HCH bổ sung. HCH kỹ thuật là nguồn gây ô nhiễm chủ yếu so với lindan trong quá khứ.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941