Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, S. 26 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ô nhiễm bởi một số chất hữu cơ thơm đa vòng (PAH) trong không khí tại Hà Nội

VŨ ĐỨC TOÀN

Tóm tắt


    Một số chất hữu cơ thơm đa vòng (PAH) được phân tích trong không khí tại Hà Nội năm 2003 và 2007. Kết quả cho thấy ô nhiễm PAH trong không khí tại Hà Nội đã ở mức độ cao. Nồng độ cực đại của 28 PAH trong các mẫu bụi và mẫu khí năm 2007 lần lượt là 290 và 1300 ng/m3. PAH phân bố ở phạm vi rộng với hàm lượng đáng kể của một số PAH có khả năng gây ung thư cao. Nguồn thải PAH chủ yếu là từ khói thải của các động cơ sử dụng xăng không có bộ xử lí khí thải.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941