Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, S. 37 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu – nước biển dâng đến tình hình xâm nhập mặn dải ven biển Đồng bằng Bắc bộ

PHẠM TẤT THẮNG, NGUYỄN THU HIỀN

Tóm tắt


     Vấn đề biến đổi khí hậu - nước biển dâng cùng với mực nước các sông hạ thấp, xâm nhập mặn ngày càng gia tăng về mùa kiệt thuộc dải ven biển đồng bằng Bắc Bộ trong những năm gần đây đang là thách thức rất lớn cho ngành thủy lợi. Bài báo này đã ứng dụng mô hình MIKE11 để mô phỏng lan truyền mặn trên các sông thuộc vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ tương ứng với năm kiệt hiện trạng và với kịch bản biến đổi khí hậu năm 2030. Kết quả tính toán cho thấy dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, tình hình xâm nhập mặn ngày càng gia tăng. Điều này cho thấy sự cần thiết phải đưa các giải pháp giảm thiểu xâm nhập mặn để đảm bảo nhu cầu dùng nước phục vụ sản xuất trong tương lai.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941