Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, S. 54 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Áp dụng các chỉ số môi trường đánh giá tác động môi trường tích lũy của hệ thống hồ chứa bậc thang đến hệ sinh thái dòng chính sông Ba

NGUYỄN VĂN SỸ, LÊ ĐÌNH THÀNH

Tóm tắt


    Lưu vực sông (LVS) Ba là một trong số 11 LVS liên tỉnh ở Việt Nam có hệ thống hồ chứa bậc thang (HCBT) thủy điện và thủy lợi với Quy trình vận hành đã được Chính phủ phê duyệt. Hệ thống HCBT trên dòng chính LVS Ba thời gian qua đã mang lại rất nhiều lợi ích kinh tế xã hội nhưng cũng đã gây ra các tác động môi trường rất phức tạp nên rất cần có nghiên cứu, đánh giá để có giải pháp quản lý phù hợp nhằm phát huy những mặt tích cực, phòng ngừa các rủi ro và giảm thiểu những tác động tiêu cực. Trong bài báo này tác giả đề xuất áp dụng một số chỉ số môi trường để đánh giá các tác động tích lũy của hệ thống đến hệ sinh thái (HST) dòng chính sông Ba và đề xuất giải pháp định hướng bảo vệ môi trường và giảm thiểu các tác động tiêu cực chính.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941