Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, S. 56 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của áp lực dòng chảy đến dao động cửa van hình cung

ĐÀO VĂN HƯNG

Tóm tắt


    Áp lực dòng chảy dưới đáy cửa van (hay còn gọi là áp lực mạch động dòng chảy) là một trong những nhân tố gây ra dao động cửa van hình cung. Bài báo này dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn tính toán dao động cửa van hình cung chịu tác dụng của áp lực dòng chảy từ đó đánh giá được mức độ ảnh hưởng của áp lực dòng chảy đến ứng xử động kết cấu cửa van. Thông qua kết quả tính toán cho thấy với cửa van nhỏ ảnh hưởng của áp lực dòng chảy đến dao động cửa van là không nhiều, trong thiết kế có thể bỏ qua ảnh hưởng này. Tuy nhiên với các cửa van lớn nằm dưới sâu cần phải được xem xét để nâng cao độ an toàn của cửa van khi vận hành.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941