Chi tiết về Tác giả

ANH DŨNG, BÙI

  • S. 35 (2011) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Mô hình thiết kế các hệ thống nước sinh hoạt nông thôn do Trung tâm ĐH2 thực hiện – những kết quả ban đầu đáng khích lệ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941