Chi tiết về Tác giả

ANH TÚ, BÙI

  • S. 53 (2016) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Xác định lợi ích kinh tế quản lý tổng hợp lũ trên lưu vực sông Hương
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941