Chi tiết về Tác giả

ANDRAS, MAHILER

  • S. 60 (2018) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Mô phỏng ứng xử thay đổi thể tích của đất không bão hòa dưới áp lực đầm nén tĩnh
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941