Chi tiết về Tác giả

ÍCH LONG, NGÔ

  • 2019: Số đặc biệt (10/2019) - PHÂN BAN 4: CƠ KHÍ GIAO THÔNG, XÂY DỰNG, THỦY LỢI, HÀNG HẢI
    Mô phỏng số ảnh hưởng của thông số kết cấu đến phân bố áp suất thủy tĩnh và áp suất thủy động của màng dầu bôi trơn trong bơm bánh răng ăn khớp trong
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941