Chi tiết về Tác giả

ANH CƯỜNG, NGUYỄN

  • S. 37 (2012) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Kinh nghiệm của các nước Đông Nam Á trong bối cảnh thu nhập trung bình đối với nông nghiệp nông thôn Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941