Chi tiết về Tác giả

ANH TUẤN, NGUYỄN

 • S. 12 (2006) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Ứng dụng mô hình Mike 11 đánh giá việc thực hiện kế hoạch lấy nước trên trục sông Đồng Tràng, hệ thống thủy lợi Tứ Lộc, Hải Dương
  Tóm tắt  PDF
 • S. 18 (2007) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Nghiên cứu các ảnh hưởng của đặc tính vật liệu trong quá trình tạo hình chi tiết dạng ống bằng nguồn chất lỏng cao áp hai chiều
  Tóm tắt  PDF
 • S. 18 (2007) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Cơ sở lí thuyết để xây dựng mô hình động học của cần trục tháp cột cố định
  Tóm tắt  PDF
 • S. 65 (2019) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Khảo sát thực nghiệm giảm lực cản bằng các chất phụ gia của dòng chảy rối trong ống mao dẫn (capillary)
  Tóm tắt  PDF
 • 2019: Số đặc biệt (10/2019) - PHÂN BAN 4: CƠ KHÍ GIAO THÔNG, XÂY DỰNG, THỦY LỢI, HÀNG HẢI
  Khảo sát thực nghiệm các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng giảm lực cản của dung dịch surfactant
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941