Chi tiết về Tác giả

BÁ QUỲ, NGUYỄN

  • S. 28 (2010) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Tính toán xói mái cỏ phía trong của đê biển tỉnh Thái Bình do sóng tràn
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941