Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Trung Cục Quản lý xây dựng công trình

  • S. 38 (2012) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Vai trò của chủ đầu tư với hình thức trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng và công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng thủy lợi
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941