Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Tuấn Trường Đại học Thủy Lợi

  • S. 38 (2012) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Một phương pháp xác định cao trình đáy cống xả của trạm bơm tiêu
    Tóm tắt  PDF
  • S. 38 (2012) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Xác định đường kính kinh tế của ống đẩy trạm bơm
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941