Chi tiết về Tác giả

ANH DŨNG, TRƯƠNG

  • S. 64 (2019) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Hiện trạng ô nhiễm của PHTHALATE trong bụi không khí tại một số khu vực ở Hà Nội và bước đầu đánh giá sự phơi nhiễm của DEHP với sức khỏe con người
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941