Chi tiết về Tác giả

ANH TU, TRAN

  • S. 23 (2008) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Some research results on erosion and deposition in the coastal zone of Haiphong
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941