Chi tiết về Tác giả

ANH NGOC, TRIEU

  • S. 55 (2016) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Phân tích đánh giá hạn khí tượng theo không gian và thời gian khu vực thành phố Hà Nội, Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941