Chi tiết về Tác giả

ANH TUẤN, VŨ

  • 2019: Số đặc biệt (10/2019) - PHÂN BAN 4: CƠ KHÍ GIAO THÔNG, XÂY DỰNG, THỦY LỢI, HÀNG HẢI
    Hiệu suất của thiết bị khai thác năng lượng áp điện kiểu dầm công xôn thon có biên dạng là hàm mũ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941