Chi tiết về Tác giả

BÁ CHI, VŨ

  • S. 41 (2013) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Nghiên cứu điều kiện khí hóa và khí thực ở các mố tiêu năng sau công trình tháo nước
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941