Tạp chí Luật học, S. 11 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo liên quan đến đầu tư nước ngoài khi thực thi Hiệp định thương mại tự do ở Việt Nam

Nguyễn Anh Đức

Tóm tắt


Bài viết phân tích các quan điểm về quyền khiếu nại, tố cáo của các chủ thể liên quan đến đầu tư nước ngoài như là một hệ quả trong quá trình thực thi các hiệp định thương mại tự do ở Việt Nam; trên cơ sở đó xác định những vấn đề pháp lí còn bất cập có liên quan và đề xuất phương hướng hoàn thiện.
Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522