Chi tiết về Tác giả

Hồ Hải, Trương

 • S. 11 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Kiểm soát quyền lực nhà nước theo Hiến pháp năm 2013
  Tóm tắt
 • S. 9 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Khái quát về nhà nước kiến tạo phát triển và quản trị nhà nước tốt 3
  Tóm tắt
 • S. 2 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam hiện nay
  Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522